Структура індоєвропейської мовної сім'ї

1) слов'янська група 2) германська група 3) романська гру­па 4) індоарійська група 5) кельтська група 6) албанська гру­па 7) грецька група

Народи слов'янської групи проживають в Центральній, Пів­денно-Східній та Східній Європі, яку заселяють росіяни, україн­ці, білоруси, поляки, чехи, словаки, серби, хорвати, чорногорці, словенці, македонці, болгари. Генетично із слов'янською гру­пою пов'язана балтійська група, до якої належать литовці і ла­тиші.

До германської мовної групи належать австрійці, німці, гер- мано-швейцарці, голландці, фламандці, люксембуржці, ельзасці, а також народи, які спілкуються англійською мовою (англійці та шотландці). Більшість представників кельтської групи та­кож перейшла до спілкування англійською та французькою мовами (ірландці, бретонці, уельсці). Крім того, до складу цієї мовної групи належать датчани, ісландці, шведи, норвежці та фарерці.

Представники германської мовної сім'ї займають Централь­ну, Західну та Північну Європу.

До романської групи належать італійці, французи, швейцар­ці, іспанці, португальці, менш чисельні: італо- та франкошвей- царці, корсиканці, валлони, каталонці, галісійці, румуни, молда­вани.

Повсюдно в Європі живуть євреї, мова яких належить до ін- доарійської групи.

Зустрічаються в Європі так звані відокремлені мови, ними спілкуються греки, албанці, представники народності басків (північ Піренейського півострова в Іспанії). На Мальті в Серед­земному морі живуть мальтійці, які розмовляють на діалекті арабської мови, що належить до семітсько-хамітської сім'ї.

Тюркомовне населення Європи (алтайська мовна сім'я) пред­ставлене турками, чувашами, татарами, башкирами, гагаузами.

До складу фінно-угорської групи уральської мовної сім'ї на­лежать фінни, саами та угорці.

Понад 1000 народів земної кулі проживають в Азії. Вони перебувають на різних щаблях етнічного розвитку і належать до багатьох мовних сімей та груп як найчисленніших (китай­ці, бенгальці, японці та хіндустанці), так і племен у кілька со­тень чоловік.

На відміну від європейських країн, азійські народи говорять мовами 18 сімей. Це найстрокатіший в етнічному розумінні ре­гіон світу. Найчисленніші мовні сім'ї Азії: китайсько-тибетсь­ка (Східна Азія), індоєвропейська (північна частина Південної Азії, Іран, Афганістан), австронезійська (Індокитай); численні, але досить ізольовані мовні групи, яким надається статус сі­мей, — це японці та корейці.

Етнолінгвістичний склад населення Африки також досить складний, він налічує близько 300-500 етносів. Майже полови­на населення континенту належить до нігеро-кордофанської сім'ї, більш як третина — до афроазійської, ще частина — до ніло-сахарської, койсанської сімей і лише 1 % населення спіл­кується мовами індоєвропейської сім'ї.

На історію формування етнічного складу населення Африки вплинули масові переселення народів УІІ — ХІ ст. та в епоху середньовіччя. Колоніальний режим загальмував розвиток на­родів цього материка. Після здобуття країнами Африки полі­тичної незалежності в їх етнокультурному розвитку розпочав­ся новий етап міжетнічної інтеграції не тільки споріднених народів, а й народів, які різняться за мовою, культурою, рівнем соціально-економічного розвитку. В Африці можна зустріти всі види етнічних спільностей від багатомільйонних націй (єгип­тяни, алжирці, марокканці) до невеликих кочових племен, які й нині мають родовий устрій. Сучасні африканці дедалі часті­ше називають себе не за належністю до певної етнічної спіль­ності, а за назвою своєї держави — нігерійцями, конголезцями тощо.

Етнолінгвістичний склад народів Америки має особливі істо­ричні риси. До приходу європейців основна частина корінного американського населення була розселена в гірських областях Південної Мексики і Анд (цивілізації ацтеків, інків). Більшу частину території як Північної, так і Південної Америки засе­ляли нечисленні племена. Така етнічна розрізненість спричи­нила їх винищення у ході завоювання європейцями та поши­рення великої кількості інфекційних хвороб. Лише найбільш численні народи змогли зберегти свою самобутність та етнічну територію (індіанці Мексики, басейнів Амазонки, Оріноко, Крайньої Півночі Американського континенту).

1  ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  ... 191 Повернутися на початок книги

© 2011Карта сайту