Головними функціями етнополітичного менеджменту є:

•    планування, визначення цілей та завдань етнополітичних дій, розробка програм діяльності відповідно до інтересів усіх етнокомпонентів країни. Воно дає уявлення про су­часний стан, напрями необхідного та вірогідного етнополі­тичного розвитку, а також найефективніші способи вирі­шення поставлених завдань;

•    організаційно-регулятивна функція визначає організаційну побудову етнооб'єкта управління, його внутрішню структу­рну ієрархію, конкретні завдання, повноваження та відпові­дальність підрозділів або окремих людей, забезпечує їх вплив та організацій на етнополітичний процес, участь ет­носуб'єктів у політичних подіях і політичному житті;

 

•    інструментальна функція, суть якої полягає в розробленні певних проектів прийняття рішень для досягнення конкретного етнополітичного результату з урахуванням науково-теоретичних (економічних, правових, соціологіч­них та інших) розробок та різноманітних факторів (етно­культурних, етнопсихологічних), які впливають на реалі­зацію державної етнополітики;

•    виховна функція сприяє вихованню людей у дусі поваги до національної гідності кожного, високої культури між­етнічного спілкування, непримиренності до проявів шові­нізму, націонал-радикалізму, екстремізму тощо;

•    інтегративна функція, яка спрямована на зближення і на­лагодження співробітництва між етноспільнотами на ос­нові спільності їх етноінтересів та цілей;

•    прогностична функція охоплює розробку превентивних засобів з попередження можливих ускладнень і загострен­ня етнонаціональної ситуації в країні, регіоні;

•    функція розв'язання міжетнічних суперечностей, розроб­ка ефективних шляхів і методів врегулювання етнополі­тичних конфліктів;

•    світоглядна функція сприяє об'єктивній оцінці співвідно­шення загальнолюдських, державних, національних, гру­пових, особистих інтересів, визначенню місця людини в ет- нополітичному житті суспільства;

•    прогностична функція допомагає осмислити основні тенден­ції розвитку етнополітичних процесів ймовірності подій, своєчасне корегування етнополітики;

•    контрольна функція дозволяє здійснювати перевірку вико­нання сформованих і затверджених планів, визначених у них заходів на всіх рівнях управлінської системи.

В енциклопедичній літературі розкривається механізм роз­робки і конструювання технології "етнополітичного менеджмен­ту". Він складається з ряду послідовних етапів. Творчий — пов'язаний з визначенням мети, об'єкта технологізації, розще­плення об'єкта на складові та із з'ясуванням соціальних зв'яз­ків. Методичний — вибір методів, засобів отримання інформа­ції, її обробки, аналізу, принципів її трансформації в конкретні висновки та рекомендації. Процедурний — організація прак­тичної діяльності з розробки управлінської технології.

Усе це становить систему розробки соціальних технологій, яка складається з ряду процедур, кожна з яких являє собою су­купність конкретних операцій:

•    діагностика реального стану етнонаціональної сфери, ви­явлення больових точок, уточнення актуальних проблем розвитку, цілей, завдань;

•    розробка можливих варіантів досягнення мети, аналіз аль­тернатив;

•    вибір рішення на основі побудови імітаційних моделей, опитування громадської думки, проведення соціологічно­го експерименту тощо;

•    визначення оптимально необхідних операцій, що забезпе­чують регулювання етнонаціонального процесу;

•    підготовка сценарію дій та його затвердження (визначен­ня форм взаємодії об'єкта та суб'єкта технологізацій, сту­пеня використання методів управління та суб'єктивних умов реалізації технологій);

1  ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  ... 191 Повернутися на початок книги

© 2011Карта сайту