Таким чином, слід констатувати, що з набуттям незалежності Україні довелося фактично з самого початку створювати систему управління державним боргом, яка відповідала б новим умовам. Була створена правова база з організації державних запозичень, об­слуговування державних боргів, яка постійно удосконалюється. Поступово вибудовувалась система боргового планування, обліку і контролю державних боргів, кадрового забезпечення. Управління державним боргом набуло більш обґрунтованого, планомірного і передбачуваного характеру. В сучасних умовах постає питання пошуку нових шляхів побудови ефективної системи управління державним боргом з метою перетворення державних запозичень на дієвий інструмент прискорення соціально-економічного розвитку країни.

Курс «Управління державним боргом» знайомить студентів з головними засадами формування і функціонування державної забо­ргованості, з питаннями управління боргом, з проблемами боргово­го тягаря і його перекладання на майбутні покоління, а також дає уяву про передумови і характер боргових криз. Вивчення даної ди­сципліни особливо важливе в процесі підготовки студентів, які спеціалізуються в галузі державного управління, державних і муні­ципальних фінансів тощо.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен:

—   оволодіти основними поняттями, пов'язаними з державним боргом;

—   знати основні теоретичні підходи до формування державного боргу, основні джерела фінансування боргу та їхній вплив на еко­номіку країни;

—   вміти аналізувати вплив боргу на економіку, розв'язувати типові задачі й виконувати практичні завдання, пов'язані з питан­нями управління державним боргом;

—   мати уяву про реальну ситуацію в галузі управління боргом в різних країнах і особливу специфіку країн з перехідною економі­кою;

—    оволодіти навичками аналізу боргової ситуації в країні.

Навчальний посібник, який написано відповідно до програми

курсу «Управління державним боргом» і навчального плану підго­товки фахівців зі спеціальності «Фінанси», доповнює на основі уза­гальнення нових тенденцій у сфері державних запозичень і викори­стання сучасного статистичного матеріалу вже існуючі підручники. Автори, узагальнюючи положення законодавчих і нормативних ак­тів, ураховуючи погляди науковців України виклали своє бачення правового, методологічного, організаційного та суто економічного стану процесів управління державним боргом в Україні.

Використаний в навчальному посібнику багатий статистичний матеріал допоможе студентам краще зрозуміти і засвоїти особливо­сті сучасного етапу розвитку державних запозичень в Україні, до­зволить побачити найбільш важливі тенденції розвитку сучасних кредитних відносин.

 

Навчальний посібник складається з 6 розділів. У першому роз­ділі висвітлюються теоретичні засади державних кредитних відно­син, а також інституційно-правове забезпечення управління держа­вним боргом в Україні. Два наступних розділи присвячені питанням організації та аналізу сучасного стану і тенденцій розви­тку внутрішніх та зовнішніх запозичень України. Четвертий розділ висвітлює особливості обліку державних боргів в Україні, а також розкриває механізм управління та обслуговування державного бор­гу. Зарубіжний досвід управління державним боргом, а також шля­хи підвищення ефективності використання державних запозичень є предметом розгляду двох останніх розділів.

Авторський колектив висловлює щиру подяку Г. В. Кучер — автору першого українського підручника «Управління державним боргом» — за допомогу в роботі, висловлені зауваження і корисні поради.

Автори сподіваються, що запропонований посібник допоможе студентам, викладачам вищих навчальних закладів, науковим пра­цівникам, спеціалістам фінансової сфери інформаційно-забезпечити вивчення і практичне вирішення питань, пов'язаних з управ­лінням державним боргом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... 106 Повернутися на початок книги

© 2011Карта сайту